UV Index Jabalpur

Jabalpur
7
high
6 h
06:00 18:00
32°
max
7
high
9 h
06:01 17:59
32°
max
5
moderate
8 h
06:01 17:58
31°
max
7
high
8 h
06:01 17:57
31°
max
7
high
6 h
06:02 17:56
32°
max
9
very high
9 h
06:02 17:55
30°
max